Việt Nam Silks - Khăn Lụa Cao Cấp Việt Nam

Khăn Dọc Bản Lớn

Kích Thước: 150cm x 150cm
3.000.000 VNĐ

Khăn Lụa Bản Vừa

Kích Thước: 100cm x 100cm
3.500.000 VNĐ

Khăn Dọc Bản Lớn

Kích Thước: 150cm x 150cm
3.000.000 VNĐ

Khăn Lụa Bản Vừa

Kích Thước: 100cm x 100cm
3.500.000 VNĐ